Onvoldoende werk voor mijn personeel en mijzelf door Coronavirus ?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen naar verwachting van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot.

Wat is de NOW?

Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken. Naar verwachting gaat de NOW op 6 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Voor wie is de NOW?

De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Hoe werkt de NOW?

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.
Het kabinet noemt het ‘onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden’.

Omzetverlies bepalen

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Meetperiode voor jonge bedrijven

Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart en dus niet de omzet over heel 2019 kunnen meten, geldt een andere meetperiode. In die situatie tel je vanaf de maand dat je bent begonnen tot en met februari 2020. De opgetelde omzet reken je om naar 3 maanden. Het bedrag dat daaruit komt, wordt vergeleken met de meetperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Dus, stel: je hebt sinds oktober 2019 omzet. Dan tel je de maandomzet voor oktober, november, december, januari en februari bij elkaar op. Van dat getal neem je 3/5 deel. Dat bedrag wordt vergeleken met de driemaandsperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 worden niet meegenomen.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

In het kort:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april kun je een aanvraag indienen, tot en met 31 mei. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Verstuur snel je aangifte loonheffing

Let op! Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen (zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst).

Einde WTV

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.
WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Zodra je wilt verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling.

Leave a Reply

Borsje Nieuws